Fortsatt byggnation i Kronandalen och reinvestering av parkanläggningar

Inom den röda markeringen, som Logementet idag bedriver verksamhet på, föreslås byggandet med Kronandalen fortsätta.

Det ska stadsbyggnadsnämnden ta ställning till vid mötet den 25 augusti. Utöver det behandlas ytterligare 13 ärenden, däribland detaljplan för del av Mjölkudden och e-förslag om förbud mot raketer och smällare.

Igångsättningstillstånd del av Krondalsvägen samt kvartersgata intill Kv. Skidan.

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja igångsättningstillstånd för byggnation vid Krondalsvägen samt kvartersgata intill Kv. Skidan. Tillståndet innefattar därtill uppbyggnad av vägkropp med förstärkningslager och bärlager. Marken ingår och används idag av de verksamma på Logementet.

Projektet planeras vara färdigställt under andra halvåret, år 2022.

Igångsättningstillstånd reinvestering park

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja igångsättningstillstånd för reinvestering på tre parkanläggningar. Vilket innefattar renovering av multisportanläggningen vid Reparslaggatan, där stora skador i konstgräsmattan gjort anläggningen oanvändbar under sommartid. Därtill stadsträdgårdens klimatstyrsystem som återkommande varje år får fel som är svåra och åtgärda på grund av gammal teknik samt att i Raanparken, Råneå tillsätta en enhetlig belysning som gör att estetiken blir bättre samtidigt som nya armaturer och ljuskällor förbättrar miljöbelysning, men också ur trygghetsaspekt.

Detaljplan för Mjölkudden 3:51 och del av Mjölkudden 3:42, Radiomasten

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta ändrad detaljplan för Mjölkudden 3:51 och del av Mjölkudden 3:42, Radiomasten. Ändrad detaljplan innebär bland annat att fastigheten kan förtätas med tre nya punkthus i den sydöstra delen av fastigheten. Intill de befintliga enplanshusen i sydöst möjliggörs ett sex våningar högt hus och mellan de befintliga T-formade punkthusen två nya byggnader sju respektive åtta våningar höga. Detaljplanen innebär även att befintliga enplanshus i öst kan byggas ut.

E-förslag om att införa förbud mot raketer och smällare

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att avslå e-förslaget om ett totalförbud mot att skjuta raketer och smällare. Då det saknas lagstöd samt att åsikterna delvis tagits om hand i de uppdaterade Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Luleå kommun.

Förstärkning av Sunderby ishall

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att Sunderby ishall ska förstärkas. Detta ska ske genom att u-balkar i stål monteras på respektive sida av stötta, placerad mitt på takstolens överarm. Ärendet återremitterades av stadsbyggnadsnämnden i juni, med önskemål och ytterligare information om de föreslagna åtgärderna.

Bland övriga ärenden

  • Yttrande avseende omprövning av tidigare bedömning av allmänt verksamhetsområde för VA-tjänster i Norra Sunderbyn
  • Information om pågående planuppdrag för del av Centrum, del av Innerstaden 2:1 samt Innerstaden 2:13 – Trekantens parkering
  • Förslag till investerings och exploateringsplan 2023–2025 samt Konsekvensbeskrivning preliminärt kommunbidrag 2023–2025
Total
0
Shares