Därför görs gatorna smalare

Luleå kommun underhåller och utvecklar trafik- och stadsmiljö. Många asfaterade gator samlar på sig vatten som inte kan rinna iväg någonstans. Därför är det bra att göra breda vägar smalare med grönytor i ytterkanterna. I år är det budgeterat 55Mkr för reinvestering gator och vägar. Denna sommar prioriterar vi arbeten i delar av Bergnäset, Lerbäcken, Björkskatan och olika bostadsområden på Porsön.

Hög trafiksäkerhet med fortsatt god framkomlighet och billigare drift är honnörsorden för Luleå kommuns förändringsarbete med gatornas utformning i det kommunala vägnätet. Dessutom, inte att förglömma, fördelarna när trafikplanen ses i samverkan med kommunens grön- och dagvattenplaner.´- För kommunen är det viktigt att utforma en trafikmiljö som tar hänsyn till säkerheten och samtidigt ser till att vi gynnar grönytor och dagvattensystem, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson.

Årets arbete med åtgärder i gatumiljö är ombyggnationen av gator på, till exempel Lerbäcken, Bergnäset och Porsön. – De här principerna kring att göra vägarna bitvis smalare gäller inte bara vid ombyggnationer. Samma principer kommer att planeras in även vid nybyggen, säger Jozefine Boman, projektledare för gata och trafik på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Att erbjuda trygga, tillgängliga och trafiksäkra lösningar är viktigt. Hastigheter ska anpassas och gatornas utformning ska vara självförklarande och spegla vilken hastighet som gäller. Därför prioriteras låga hastigheter på de gator där oskyddade trafikanter och bilar delar på gatuutrymmet både i stadsbygden och på landsbygden.

Reinvestering gator och vägar 2022

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en inventering över vägnätet status. Syftet med detta var att få fram en prioriteringslista över vägsträckningar som är i stort behov av förbättringsåtgärder. Många av Luleås vägar och bostadsgator som byggdes under 70-talet har undermålig överbyggnad vilket resulterat i att dessa nu är i väldigt dåligt skick.– Vi har under flera år åtgärdat de sämsta gatorna men det är fortfarande många med stort åtgärdsbehov kvar. 2022 är det budgeterat 55 miljoner kronor för reinvestering av gator och vägar, säger Patrik Ruumensaari, sektionschef på avdelning Stadsplanering och infrastruktur på Luleå kommun.

– Det jobb vi gör idag innebär stora fördelar både på kort och lång sikt. Inte minst hoppas vi att kostnaderna för reinvesteringar kommer att minska, säger Anja Johansson.

De olika behoven kompletterar varandra

En viktig aspekt för arbete med gatumiljön är de senaste årens opålitliga väderförhållandena med ökad risk för översvämningar på hårdgjorda ytor, läs asfalt.

Ett tätare Luleå gör att andelen hårdgjorda ytor ökar och tillgänglig mark för omhändertagande av dagvatten minskar, vilket konstateras i kommunens ”Dagvattenplan”.Pdf, 25.4 MB. Där betonas också vikten av att arbeta för en hållbar dagvattenhantering med öppna dagvattensystem.

För att klara av detta ska man som ett steg vid ombyggnation av infrastruktur, vägar et cetera, minskas körbanans hårdgjorda yta och ersätta dessa med gröna ytor. I praktiken innebär det att en asfalterad gata i ett bostadsområde smalnas av och ger plats till växtlighet i någon form.

Även om dessa grönytor kan tyckas försumbart små ska värdet av naturtypen inte underskattas.

Ofta är de naturliga grönytorna små rester som mest har en teknisk funktion eller som bara är överblivna ytor mellan infrastruktur och bebyggelse. Eller så är de anlagda grönytor som då också får rollen som farthinder.

Bostadsnära arbeten i gatan

Just nu arbetar vi i ett reinvesteringsprojekt på Stormvägen på Björkskatan där villagatan mäter 12 meter på bredden. Gatan är asfalterad och når ända in mot husägarnas fastighetsgränser.

– Det vi ska göra är att ta ner den totala bredden till 5, 5 meter och så in grönytor i områdena mot fastigheterna, säger Jozefine Boman och tillägger. – Allt hänger samman. Vi minskar på hårdgjord yta som samlar på sig regnvatten och smältsnö och som om det är stora mängder får dagvattensystemet att svämma över. I stället får vi mer grönyta som gynnar avrinning och djurliv.

Grönplanen

I kommunens så kallade “GrönplanPdf, 83.3 MB.” fastslås att minst lika viktigt som naturtyperna i sig är mellanrummen mellan dem. Bryn, kantzoner och övergångsområden ger utrymme för ytterligare mångfald som bör värnas och utvecklas där två naturtyper möts. Förutom att de är artrika är de också ofta socialt intressanta. I kanterna skapas dynamiken i landskapet till nytta både för människor, växter och djur.

Trafik

Principerna för hur kommunen vill utveckla trafiken i Luleå finns i ”Översiktsplanen”.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplanens övergripande mål är att resor och transporter inom Luleå i högre grad än idag ska vara miljövänliga, effektiva och säkra.

Total
0
Shares