Behöver du göra en radonbesiktning?

För att åtgärda förhöjda halter av radon i bostaden är det viktigt att utföra en radonbesiktning. Detta kan hjälpa till att fastställa hur radonet kommer in i bostaden och vad som krävs för att åtgärda problemet. 

Radon är en ädelgas som naturligt bildas i berggrunden genom sönderfall av radium och kan vara farligt för hälsan om det inandas i höga koncentrationer under en längre tid.

Radon orsakar omkring 500 fall av lungcancer per år i Sverige, vilket gör det till den näst största orsaken till lungcancer efter rökning enligt Strålskyddsmyndigheten. Uppskattningsvis har omkring 400 000 bostäder i Sverige högre radonhalter än de tillåtna gränsvärdena. Enda sättet att ta reda på om en bostad har höga radonhalter är genom att göra en radon mätning.

Radonbesiktning

Vid en radonbesiktning hjälper en besiktningsman till att identifiera hur radon tränger in och kan avlägsnas från bostaden. För att kunna utföra radonbesiktningen är det viktigt att ha tillgång till mätrapporten från radonmätningen och en planritning av bostaden. Tillgänglighet till golvbrunnar, vattenledningar, el och inspektionsluckor är också viktigt.

Radonsanering

Det finns olika sätt att radonsanera på. Om radonet kommer från byggmaterial krävs ökad luftomsättning genom installation eller förbättring av ventilationen. Om radonet kommer från hushållsvattnet krävs luftning av vattnet innan det tas in i bostaden. Om radonet kommer från marken kan radonsanering ske genom radonsug, radonbrunn eller tätningar. Efter en radonsanering är en uppföljande kontrollmätning nödvändig för att säkerställa att radonhalterna har minskat. Priset på radonsanering varierar beroende på källan till radonet och husets konstruktion.

Radonmätning

För att få ett tillförlitligt resultat bör en radonmätning utföras under eldningssäsongen som pågår från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader. Att mäta radon är enkelt att göra själv. Radonmätare kan beställas från ackrediterade företag specialiserade på radon.

Radonmätning är det enda sättet att garantera en radonsäker livsmiljö. ACATRAIN Radonmätning hjälper dig att mäta radon säkert och kostnadseffektivt. Med våra mätpaket kan du enkelt göra en långsiktig mätning själv och säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Total
0
Shares